Άνευ όρων αποδοχή – Θεραπευτή

Η άνευ όρων αποδοχή είναι μία στάση του θεραπευτή που αναφέρεται στην αναγνώριση της διαφορετικότητας του κάθε ανθρώπου και την αποδοχή αυτού χωρίς όρους (χωρίς «αν» και «αλλά») και χαρακτηρίζεται από σεβασμό και φροντίδα για τον άλλον. 

Αποδέχεται όλες τις εμπειρίες του πελάτη με τον ίδιο τρόπο, χωρίς να κρίνει κάποιες από αυτές ως περισσότερο άξιες. Σέβεται την προσωπικότητα του πελάτη και ό,τι βιώνει χωρίς να το επαινεί ή να το κατακρίνει. Η κατανόηση και η αποδοχή όλων των πτυχών του πελάτη από τον θεραπευτή δεν συνεπάγεται, όμως, τον ενστερνισμό αυτών.

Η άνευ όρων αποδοχή βοηθάει τον πελάτη να γίνει «καλύτερος θεραπευτής για τον εαυτό του», αλλά και να μπορέσει να μιλήσει για ό,τι βιώνει και όχι να απομακρυνθεί από αυτά.Cooper, M., O’ hara, M., Schmid, P., Bohart, A. (2021). Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική. Θεωρία, Εφαρμογές και Θεραπευτική Πρακτική. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. 

Μπρούζος Α. (2004). Προσωποκεντρική Συμβουλευτική – Θεωρία, Έρευνα και Εφαρμογές.
Αθήνα: Τυπωθήτω.

Σταμπουλής Ι. (1999). Η θεωρία προσωπικότητας για την προσωποκεντρική προσέγγιση. Αθήνα.