Αυθεντικότητα

Ο όρος «αυθεντικότητα», σύμφωνα με τον Rogers, είναι η βάση για την ενσυναίσθηση και την άνευ όρων αποδοχή. Θεωρεί πως η ενσυναίσθηση και η άνευ όρων αποδοχή χρειάζεται να γίνονται με αυθεντικό τρόπο. 

Το να καταφέρει ο θεραπευτής να γίνει αυθεντικός χτίζεται μέσα από την εξάσκηση και την ανάπτυξή του και η αυθεντικότητα εκφράζεται μέσω της μη λεκτικής επικοινωνίας.

Ο θεραπευτής επίσης, σύμφωνα με τον Rogers, βιώνει την αυθεντικότητα όταν αισθάνεται ασφάλεια τόσο με τις δυνάμεις όσο και με τις αδυναμίες του και μπορεί να αντιμετωπίζει με ηρεμία οτιδήποτε του φέρνει δυσφορία.

Χρειάζεται να έχει επίγνωση των συναισθημάτων του, να μπορεί να τα βιώσει και αν χρειαστεί να τα επικοινωνήσει. Να εκφράζει δηλαδή τα συναισθήματά του την στιγμή που αναδύονται, έχοντας γίνει συνειδητά και όντας σε θέση να τα βιώσει, αλλά και να επικοινωνήσει συναισθήματα που ίσως εμποδίζουν την θεραπευτική διαδικασία.
Cooper, M., O’ hara, M., Schmid, P., Bohart, A. (2021). Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική. Θεωρία, Εφαρμογές και Θεραπευτική Πρακτική. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

Μπρούζος, Α. (2004). Προσωποκεντρική Συμβουλευτική – Θεωρία, Έρευνα και Εφαρμογές. Αθήνα: Τυπωθήτω.